JOTATEMP 1000 HT (Chịu nhiệt độ thấp xuống tới -196°C và nhiệt độ cao lên tới 1000°C liên tục của bề mặt kết cấu. Có thể thi công sản phẩm trên bề mặt nóng lên đến 250°C

Danh mục:
Chia sẻ: